Miljö Hållbar utveckling

Maries utbildnings- och erfarenhetsbakgrund

- Jag har under de senaste tjugo åren främst arbetat som utredare. Jag arbetar med genomförandet av de nationella miljökvalitetsmålen och med Agenda 2030. Men under mitt drygt 30-åriga yrkesliv har jag  arbetat med miljöfrågor genom olika positioner på - kommuner, länsstyrelser, Region AC, Naturvårdsverket, Totalförsvarets skyddsskola, Miljödepartementet.

Examina

 • Filosofie kandidatexamen 1976
 • Examen Miljö - och hälsoskyddslinjen 1985
 • Gymnasielärarexamen, Biologi/kemi, 2007

Universitetsstudier, (340 universitetspoäng, idag motsvarande 510 högskolepoäng)

 • Kemi/mikrobiologi/statistik, 120p; Uppsala Universitet 1973 -1976
 • Biologi, 40p; Uppsala Universitet 1980 - 1981
 • Miljö - och hälsoskyddslinjen, 120p. Umeå Universitet 1982 – 1985. Uppsats: Riskanalys industriell verksamhet.
 • Pedagogik, 60p. Umeå Universitet 2006-2007. C-uppsats: Inspiration för naturvetenskap;

 Gymnasial utbildning

 • Västerviks Gymnasium 1968 -1971. Naturvetenskaplig linje

Språkkunskaper

 •  Engelska
 •  Tyska

Övergripande erfarenheter

 Topic

 Position

 • Nätverk – regionala, nationella

Miljönätverk inom Statliga myndigheter för miljömål och Agenda 2030, Naturvårdsverket, ”Länsstyrelsevärlden”, Region Västerbotten, Miljödepartementet, EU (Europaforum; North Sweden), Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

 • Projektledning

Säker strålmiljö och Agenda 2030 inom Strålsäkerhetsmyndigheten.

Klimat/Energiplan; Miljömålsarbete, miljöledning, tillväxt- och Översiktsplanearbete.

Projektet ”Bredda perspektiven”, Naturvårdsverket, AC län.

Miljömål, miljöledning, översiktplanearbete, miljöövervakning mm. Länsstyrelsen Västerbotten, Gotland, Norsjö och Piteå kommun. Naturvårdsverket.

 

 • Företagens energimedvetenhet

Författare av Energirapport 2010. Länsstyrelsen Västerbottens län

 

 • Energi- och klimat

Samordnare, programskrivare, departementssekreterare ”Klimatinvesteringsprogram”. Umeå och Norsjö kommun, Miljö-departementet.

Författare av ”klimatprogram”, Norsjö kommun 2010.

Utredare/författare av Lägesrapport Klimat/Energirapport Piteå kommun 2015

 

 • Förorenade områden

EBH-databasen; inventeringar, ansvarsutredningar.

Länsstyrelsen Gotlands län

 

 • Miljömålsarbete – analytiskt/pedagogiskt

 

Projektledning, samordning, indikatoruppdateringar, målbedömningar.

Länsstyrelsen Gotlands län, Västerbottens län

 • Tillsyn miljöbalken

Svergies miljödatabas, SMP, granskning av miljörapporter täktverksamhet. Tillsyn plastindustrier, reningsverk, värmeverk.

Länsstyrelsen Gotlands län. Västerviks kommun

 

 • Miljöledning i statlig myndighet

Samordning, årsredovisning.

Länsstyrelsen Gotlands län, Västerbottens län

 

 • Miljöövervakning

Programarbete (länens 6-åriga länsprogram).

Länsstyrelsen Kronobergs län, Västerbottens län; Naturvårdsverket

 

 • Kommunala Översiktsplaner

 

Projektledare ÖP 2007, Norsjö kommun. Miljökonsekvenser ÖP 2015, Piteå kommun.

 • Sulfidmalm i berggrunden– konsekvenser av arsenik m m

 

Författare av “Arsenikrapport”.

Norsjö kommun

 • Teknisk infrastruktur - vatten, avlopp, dricksvattenproduktion, avfallsdeponier, restprodukter o emissioner av avfallsförbränning.

 

Miljö/Processingenjör.

Tekniska kontoret Umeå

 • Effekter på miljön och ekonomiska konsekvenser av cesiumnedfall genom Tjernobylolyckan.
 • Rennäringens problematik.
 • Konsekvenser av uranhaltig berggrund längs fjällranden.

 

Miljöinspektör, Sorsele kommun

 

 

 • Gruvornas miljöproblematik

Doktorand i ”lakningsprojektet”, Enheten för Mikrobiologi o Bioteknik; Umeå Universitet

 

 • Rönnskärsverken,
 • Fiberbankarna i Hörnefors
 • Radon i Västerbotten

Programskrivare av “Regional miljöanalys 1989”.

Länsstyrelsen i Västerbotten

 • Västerbottens naturvärden

Naturvårdshandläggare (skogsbilvägar, hyggesplöjning, markavvattning).

Länsstyrelsen i Västerbotten

 

Exempel på rapporter som jag har skrivit:

https://www.pitea.se/globalassets/lagesrapport-klimat-och-energiplan.pdf

http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/12/Diskussionsunderlag_for_regionens_utveckling-Med_framtiden_som_ansvar.pdf

http://www.norsjo.se/Sve/Filarkiv/Bo%20Bygga%20Milj%C3%B6/ArsenikrapportNorsj%C3%B6.pdf

http://www.norsjo.se/Sve/Filarkiv/Styrdokument/%C3%96versiktsplan%20Norsj%C3%B6%20kommun%202010_antagen%20av%20kf_till%20webb.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2009/Energieffektivisering.pdf